دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : مه تیام   شهبازی

پست الکترونیکی : m-shahbazi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

نوع همکاری : تمام وقت

مه تیام شهبازی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

^